MY MENU

학회모임

제목

헤겔 『논리학』 200년 한국헤겔학회 심포지엄

작성자
관리자
작성일
2012.04.07
첨부파일0
추천수
0
조회수
175
내용
헤겔 『논리학』 200년
 
 • 일시: 2012년 4월 7일, 12:45 ~ 18:00
 • 장소: 연세대학교 외솔관 526호
 • 주최: 한국헤겔학회, 연세철학연구소


   
  개회사                                                                               최신한(한국헤겔학회 회장)
  환영사                                                                               문창옥(연세철학연구소 소장)
  축사                                                                                  임석진(한국헤겔학회 명예회장)
                   
  사회: 정대성(연세대)
   
  제1발표:「헤겔 논리학의 현재성」                                                    이광모(숙명여대)
       논평: 박배형(서울대)
   
  제2발표: 「헤겔철학의 과거성과 미래성」                                          김옥경(연세대)
       논평: 권대중(계명대)
   
  제3발표:「절대변증법의 공간화의 문제: 앙리르페브르의 공간변증법」  김경수(고려대)
     논평: 조종화(고려대)
   
  제4발표:「헤겔의 생성의 존재론이냐, 들뢰즈의 발생의 존재론이냐?」   연효숙(연세대)
       논평: 강순전(명지대)
   
  종합토론  사회: 유헌식(단국대)
0
0

게시물수정

게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.

댓글삭제게시물삭제

게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.